Bakkemonterte solkraftanlegg

Differ Energy utvikler bakkemonterte solkraftanlegg i samarbeid med landeiere, industriaktører og øvrige offentlige myndigheter og interessenter.

Vi tar ansvar for hele prosessen fra identifikasjon av egnede landområder, analyse og prosjektering, til konsesjonsøknad, bygging og drift av anlegget.

Differ Energy jobber alltid sammen med alle involverte interessenter, for å sikre den optimale løsningen for alle parter.

Ta gjerne kontakt med oss hvis:

  • du er landeier og vil forhøre deg om ditt landområde egner seg til bakkemontert solkraftanlegg
  • du vet om noen landområder du tror kan være egnet til solkraftanlegg
  • du eller din bedrift ønsker å se på mulighet for å bygge solkraftanlegg til å dekke eget strømforbruk
Ta kontakt med vår leder for
 
Solkraftanlegg på bakke
Øystein Lundem
Øystein Lundem
Leder prosjektutvikling
Kontakt oss For et tilbud
Vi utvikler og bygger bakkemonterte solkraftanlegg

Vi utvikler og bygger bakkemonterte solkraftanlegg

Differ Energy er en total-leverandør for utvikling, prosjektering, bygging og drift av solkraftanlegg.

Utvikling av solkraftanlegg

Differ Energy håndterer alle prosjektutviklingsprosesser fra identifisering av egnet område til alt det praktiske med prosjektering, søknader og tillatelser, innkjøp av utstyr, bygging, samt drift og vedlikehold av solkraftanlegg.

Bygging av solkraftanlegg

Vi sørger for optimalt teknisk design og engineering av solkraftanlegget, samt innkjøp av alt ustyr, bygging og igangsettelse av solkraftanlegget.

Drift og vedlikehold

Når anlegget er satt i drift, vil Differ Energy sikre optimal kommersiell og teknisk drift samt vedlikehold av anlegget.

Eksperter på solenergi

Våre ansatte brenner for fornybar energi. Vi analyserer forholdene og setter sammen den mest effektive løsningen.

Kontakt oss
Ønsker du å leie ut ditt landområde til solkraftanlegg?

Ønsker du å leie ut ditt landområde til solkraftanlegg?

Hvis du eier et landområde, eller du vet om et landområde som kan være egnet til solkraftanlegg - da vil vi gjerne snakke med deg!

Hvis du velger å leie ut ditt landområde til oss, vil du få en forutsigbar, sikker og stabil inntekt over 30-40 år, samtidig som du bidrar med rimelig, fornybar og miljøvennlig energi.

Et bakkemontert solkraftanlegg kan etablers med meget små natur-inngrep og er et reversibelt tiltak. I tillegg kan området benyttes til å bidra til økt bio-mangfold og/eller sauebeite mens solkraftanlegget er i drift.


Kontakt oss
Sjekk om ditt landområde egner seg for solkraft

Sjekk om ditt landområde egner seg for solkraft

De fleste landområder er av interesse, men i utgangspunktet bør totalt tilgjengelig areal være over 60 dekar, være relativt flatt og gjerne vendt mot sør.

Grå arealer, slik som ubenyttet areal ved næringsparker, tidligere deponier, sand og grustak, samt LNF områder som utmark og skog kan være godt egnet og derfor veldig interressant for oss.

Rimelig nærhet til eksisterende el-nett er en forutsetning.

Vi gjør en uforpliktende vurdering av ditt landområde hvis du kontakter oss!

Kontakt oss
Gylne muligheter

Gylne muligheter

Stabil og attraktiv leieinntekt for grunneiere

Et solkraftanlegg er en midlertidig og ikke en permanent installasjon. Landarealet leies ut i 30 til 40 år, og området vil tilbakeføres til oprinnelig stand. Når solkraftverket fjernes kan det eksempelvis plantes ny skog på området, eller det kan enklere gjøres om til dyrket mark. Inngrepet i naturen er derfor veldig begrenset og solkraftanlegget kan også kombineres med sauehold og som ulvesikkert beiteområde.

Grunneiers inntekter fra solkraftanlegget kan være:

  • Leieinntekt fra langsiktig utleie av landområde
  • Inntekt fra eventuelle tjenester som grunneier leverer i forbindelse med bygging og drift av solkraftanlegget
  • Inntekt som eventuell investor og medeier i solkraftanlegget

Store fordeler for kommuner

Lønnsomheten i landbruket vil øke, noe som igjen bidrar til økt sysselsetting og næringsutvikling i kommunen.

Kontakt oss
Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Etterspørselen etter fornybar energi er økende.

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare.

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig.

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.

Kontakt oss

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss
Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.