Eier du areal som egner seg for solkraft?

Når du leier ut areal til Differ Energy vil du oppnå bedre utnyttelse av skog og utmarksområder og samtidig få en langsiktig og stabil inntektskilde.

Differ Energy håndterer alt det praktiske rundt godkjenninger og utbygging. Du beholder alltid kontrollen over landområdet ditt.

På denne måten kan du også bidra til å gjøre landet vårt grønnere med fornybar energi.

Sjekk ditt landområde

Kryss av for valgene som stemmer for ditt område
60 dekar eller større
Området bør være på minst 60 dekar, enten sammenhengende eller som to teiger nærme hverandre.
Gode solforhold
Terrenget bør være flatt, samt sør eller vestvendt. Det bør ikke være topografi eller andre forhold som gjør at betydelige deler av terrenget ligger i skygge.
Egnet terreng
For å minimere byggekostnadene er det en fordel at terrenget er flatt, jo flatere jo bedre. Grunnforholdene bør helst bestå av løsmasse, og minst mulig fjell.
Nær tilkobling til strømnettet
Det er dyrt å legge tilknytningskabel, så jo nærmere nettet man er jo bedre er det. Som en tommelfingerregel så bør avstanden til nettet ikke overstige 20 meter per dekar. Det vil si at et område på 100 dekar bør ha en avstand til nettet på maks 2 km. Det beste er å koble seg til distribusjonsnettet på 22 kV.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Les mer om utleie til solenergi

Sjekk om ditt landområde egner seg for solkraft

De fleste landområder er av interesse, men i utgangspunktet bør totalt tilgjengelig areal være over 60 dekar, være relativt flatt og gjerne vendt mot sør.

Grå arealer, slik som ubenyttet areal ved næringsparker, tidligere deponier, sand og grustak, samt LNF områder som utmark og skog kan være godt egnet og derfor veldig interressant for oss.

Rimelig nærhet til eksisterende el-nett er en forutsetning.

Vi gjør en uforpliktende vurdering av ditt landområde hvis du kontakter oss!

Kontakt oss
Sjekk om ditt landområde egner seg for solkraft

Gylne muligheter

Stabil og attraktiv leieinntekt for grunneiere

Et solkraftanlegg er en midlertidig og ikke en permanent installasjon. Landarealet leies ut i 30 til 40 år, og området vil tilbakeføres til oprinnelig stand. Når solkraftverket fjernes kan det eksempelvis plantes ny skog på området, eller det kan enklere gjøres om til dyrket mark. Inngrepet i naturen er derfor veldig begrenset og solkraftanlegget kan også kombineres med sauehold og som ulvesikkert beiteområde.

Grunneiers inntekter fra solkraftanlegget kan være:

 • Leieinntekt fra langsiktig utleie av landområde
 • Inntekt fra eventuelle tjenester som grunneier leverer i forbindelse med bygging og drift av solkraftanlegget
 • Inntekt som eventuell investor og medeier i solkraftanlegget

Store fordeler for kommuner

Lønnsomheten i landbruket vil øke, noe som igjen bidrar til økt sysselsetting og næringsutvikling i kommunen.

Kontakt oss
Gylne muligheter

Fra planlegging til nøkkelferdig solkraftanlegg på næringsbygg

1. Vi vurderer bygningen og taket ditt

 • Vurdering av beliggenhet og solforhold for taket / bygningen
 • Analyse av strømforbruk og design
 • Avtale mellom byggeier og Differ Energy

2. Vi foretar prosjektering

 • Utreding av prosjektet
 • Prosjektering, inkludert detalj design
 • Avtale om bygging og drift av solkraftanlegget

3. Vi monterer solcelleanlegget

 • Vi monterer solkraftanlegget på taket / bygningen
 • Vi drifter og vedlikeholder solkraftanlegget

Kontakt oss
Fra planlegging til nøkkelferdig solkraftanlegg på næringsbygg

Fra planlegging til solkraft

1. Vi vurderer landområdet ditt

 • Vurdering av beliggenhet og solforhold for landområdet ditt
 • Avtale mellom landeier og Differ Energy
 • Avsjekk med netteier og kommune

2. Vi foretar prosjektering

 • Utreding av prosjektet
 • Søknad og behandling av konsesjon
 • Prosjektering og finansiering
 • Avtale om salg av strøm

3. Vi ferdigstiller solkraftanlegget

 • Vi bygger solkraftanlegget
 • Vi drifter og vedlikeholder solkraftanlegget

Kontakt oss
Fra planlegging til solkraft

Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Etterspørselen etter fornybar energi er økende.

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare.

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig.

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.

Kontakt oss
Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?
Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.