Eier du areal som egner seg for solkraft?

Når du leier ut areal til Differ Energy kan du oppnå bedre utnyttelse av skog og utmarksområder og få en langsiktig og stabil inntektskilde.

Differ Energy håndterer alt det praktiske rundt godkjenninger og utbygging. Du beholder kontrollen over landområdet ditt.

På denne måten bidrar du også til å gjøre landet vårt grønnere med fornybar energi.

Sjekk ditt landområde

Kryss av for valgene som stemmer for ditt område
60 dekar eller større
Arealet bør være på minst 60 dekar, enten sammenhengende eller som to teiger som er nærme hverandre.
Gode solforhold
Terrenget bør enten være horisontalt, sør eller vestvendt. Det bør ikke være topografi eller andre forhold som gjør at betydelige deler av terrenget ligger i skygge.
Egnet terreng
For å få lave byggekostnader så er det en fordel at terrenget er flatt, jo flatere jo bedre. Grunnforholdene bør helst bestå av løsmasse, og minst mulig fjell.
Nær tilkobling til strømnettet
Det er dyrt å legge tilknytningskabel, så jo nærmere nettet man er jo bedre er det. Som en tommelfingerregel så bør avstanden til nettet ikke overstige 20 meter per dekar. Det vil si at et areal på 100 dekar bør ha en avstand til nettet på maks 2 km. Det beste er å koble seg til distribusjonsnettet på 22 kV.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Les mer om utleie til solenergi

Sjekk ditt landområde

De fleste områder kan være interessante, men i utgangspunktet bør landområdet ha en størrelse over 60 dekar, være relativt flatt og gjerne vendt mot sør. Utmark og skog er godt egnet, mens dyrket mark dessverre ikke er egnet. Består grunnforholdene av mye fjell vil det kunne bli krevende og dyrt å bygge solkraftanlegget.

Rimelig nærhet til eksisterende el-nett er en forutsetning.

Vi gjør en uforpliktende vurdering av ditt område når du kontakter oss..

Kontakt oss

Gylne muligheter

Ekstra inntekt for bønder

En solcellepark er ikke en varig installasjon. Landarealet «lånes» ut i 30 – 40 år og når solkraftanlegget fjernes kan det eksempelvis plantes ny skog på området om ønskelig. Inngrepene i naturen vil være begrenset og solkraftanlegget kan eksempelvis fint kombineres med sauehold og ulvesikkert beiteområde.

Grunneiers inntekter fra solkraftverket kan inkludere:

  • Leieinntekt fra langsiktig utleie av grunnen
  • Inntekt fra eventuelle tjenester som leveres i forbindelse med bygging og drift av solkraftanlegget
  • Inntekt som eventuell investor og deleier i et solkraftanlegg

Store fordeler for kommuner

Lønnsomheten i landbruket øker, noe som igjen bidrar til økt sysselsetting og næringsutvikling.

Fra planlegging til solkraft

1
Vi vurderer landområdet ditt

Vurdering av beliggenhet og solforhold for landområdet ditt

Avsjekk med netteier og kommune

Avtale mellom landeier og Differ Energy

2
Vi planlegger utbyggingen

Utreding av prosjektet

Søknad og behandling av konsesjon

Prosjektering og finansiering

Avtale om salg av strøm

3
Vi bygger solkraftverket

Vi monterer solkraftverket på landområdet ditt

Vi drifter og vedlikeholder solkraftverket

Solenergi i Norge

Etterspørselen etter elektrisk energi øker

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.


Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.